bibl2

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΥ / ΑΡΧΑΪΚΗ / ΚΛΑΣΙΚΗ (αλφαβητικά)


τα άρθρα που περιλαμβάνονται στους συλλογικούς τόμους της παρούσας Βιβλιογραφίας δεν αναφέρονται ξεχωριστά


Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη (ΑΕΜΘ) 1, 1987 έως και 24, 2010 (Θεσσαλονίκη 2014). www.aemth.gr

Π. Αδάμ-Βελένη (επιμ.), Μύρτος. Μελέτες στη μνήμη της Ιουλίας Βοκοτοπούλου (Θεσσαλονίκη 2000).
Π. Αδάμ-Βελένη – Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 20 χρόνια, Επετειακός τόμος (Θεσσαλονίκη 2009).
Π. Αδάμ-Βελένη – E. Κεφαλίδου – Δ. Τσιαφάκη (επιμ.), Κεραμικά εργαστήρια στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (8ος – αρχές 5ου αι. π.Χ.), Ημερίδα ΑΜΘ 2010 / Pottery Workshops in Northeastern Aegean (8th – early 5th c. BC), Scientific Meeting AMTh 2010 (Θεσσαλονίκη 2013).
Γ. Αικατερινίδης (επιμ.), Αρχαιολογικές τροχιοδρομήσεις. Από τη Θεσσαλονίκη στον Πλαταμώνα (Αθήνα 2008).
Ν. Ακαμάτης, «Ερυθρόμορφη κεραμική από την Πέλλα», Αρχαιολογική Εφημερίς 2008, 1-78.
Ν. Ακαμάτης, Ερυθρόμορφη κεραμική από την Πέλλα: το τοπικό εργαστήριο (Θεσσαλονίκη 2013).
N. Akamatis, «Discovering Macedonian Red-Figure Pottery: A New Pelike Attributed to the Pella Workshop», Annual of the British School at Athens 109, 2014, 223-249.
N. Akamatis, «Local Red-Figure Pottery from the Macedonian Kingdom: The Pella Workshop», στο: S. Schierup – V. Sabetai (επιμ.), The Regional Production of Red-Figure Pottery: Greece, Magna Graecia and Etruria (Aahrus 2014) 177-190.
Μ. Ανδρόνικος, Βεργίνα Ι. Το νεκροταφείο των τύμβων (Αθήνα 1969).
Αρχαία Μακεδονία/Ancient Macedonia, Κατάλογος έκθεσης στην Αυστραλία, Μελβούρνη – Μπρισμπέιν – Σύδνεϋ (Αθήνα 1988).
P. Bernard, «Céramiques de la première moitié du VIIe siècle à Thasos», Bulletin de Correspondance Hellénique 88, 1964, 77-146.
F. Blondé – J. Y. Perreault – C. Peristeri, «Un atelier de potier archaique à Phari (Thasos)», στο F. Blondé – J. Y. Perreault (επιμ.), Les atelies de potiers dans le monde Grec aux époques géométrique, archaique et classique, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément XXIII (Παρίσι 1992) 11-40.
F. Blondé, Études Thasiennes XX: Les céramiques d’usage quotidien à Thasos au IVe siècle avant J.-C. (Παρίσι 2007).
Ι. Βοκοτοπούλου – Αικ. Δεσποίνη – Β. Μισαηλίδου – M. Τιβέριος, Σίνδος. Κατάλογος της έκθεσης (Αθήνα 1985).
Ι. Βοκοτοπούλου, Οι ταφικοί τύμβοι της Αίνειας (Αθήνα 1990).
Ι. Βοκοτοπούλου (επιμ.), Ελληνικός Πολιτισμός. Μακεδονία: το βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Κατάλογος Έκθεσης Marché Bonsecours, Μοντρεάλ 7 Μαΐου - 19 Σεπτεμβρίου (Αθήνα 1993).
Ι. Βοκοτοπούλου, «Αρχαϊκό ιερό στην Σάνη Χαλκιδικής», στο: Αρχαία Μακεδονία V. Ανακοινώσεις κατά το Πέμπτο Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 10-15 Οκτωβρίου 1989 (Θεσσαλονίκη 1993) 179-236.
A. Bräuning – I. Kilian-Dirlmeier, Die eisenzeitlichen Grabhügel von Vergina: die Ausgrabungen von Photis Petsas 1960-1961 (Mainz 2013).
Ε. Γιούρη, «Η κεραμεική της Χαλκιδικής στον 4ο αιώνα π.Χ.», στο: Κέρνος. Τιμητική προσφορά στον καθηγητή Γ. Μπακαλάκη (Θεσσαλονίκη 1972) 6-14.
Δ. Β. Γραμμένος (επιμ.), Στη Μακεδονία. Από τον 7ο αι. π.Χ. ως την ύστερη αρχαιότητα (Θεσσαλονίκη 2011).
Δ. Β. Γραμμένος (επιμ.), Μελέτες για την αρχαία Μακεδονία. Προς τη γένεση των πόλεων (http://www.greek-language.gr/Resources /ancient_greek/macedonia/cities/ index.html)
Α. Coulié, Études Thasiennes XIX: La céramique thasienne à figures noires (Παρίσι 2002).
Σ. Δρούγου, Πόλεμος και ειρήνη στην αρχαία Αθήνα. Η υδρία της Πέλλας (Αθήνα 2004).
Σ. Δρούγου, Βεργίνα. Τα πήλινα αγγεία της Μεγάλης Τούμπας (Αθήνα 2005).
L. Ghali-Kahil, Études Thasiennes VII: La céramique grecque (fouilles 1911-1956) (Παρίσι 1960).
S. Gimatzidis, Die Stadt Sindos. Εine Siedlung von der späten Bronze- bis zur klassischen Zeit am Thermaischen Golf in Makedonien (Rahden/Westf. 2010).
S. Gimatzidis, «Counting sherds at Sindos: pottery consumption and construction of identities in the Iron Age», στο: S. Verdan – T. Theurillat – A. Kenzelmann Pfyffer (επιμ.), Early Iron Age Pottery: a Quantitative Approach, Proceedings of the International Round Table organized by the Swiss School of Archaeology in Greece, Athens, November 28-30, 2008 (Οξφόρδη 2011).
W. A. Heurtley, «Pottery from Macedonian Mounds», Annual of the British School at Athens 26, 1923-1925, 30-37.
Α. Ηochstetter, Kastanas. Die handgemachte Keramik, Schichten 19 bis 1 (Βερολίνο 1984).
R. Jung – B. Hänsel – B. Weninger, Kastanas. Die Drehscheiben-keramik der Schichten 19. bis 11. (Βερολίνο 2002).
Β. Καλλιπολίτης, «Κεραμεική κλασσικών χρόνων από τη Δυτική Μακεδονία», στο: Αρχαία Μακεδονία ΙΙΙ. Ανακοινώσεις κατά το Τρίτο Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 21-25 Σεπτεμβρίου 1977 (Θεσσαλονίκη 1983) 117-122.
Ν. Καλτσάς, Άκανθος Ι. Η ανασκαφή στο νεκροταφείο κατά το 1979 (Αθήνα 1998).
Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη – Ε. Κεφαλίδου, «Τοπικά εργαστήρια αρχαϊκής και κλασικής κεραμικής από την Αιανή και τον Νομό Κοζάνης», στο: Αρχαία Μακεδονία VI. Ανακοινώσεις κατά το Έκτο Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 15-19 Οκτωβρίου 1996 (Θεσσαλονίκη 1999) 537-562.
Γ. Καραμήτρου – Μεντεσίδη, Αιανή. Η έκθεση στο αρχαιολογικό Μουσείο (Αιανή 2005).
E. Kefalidou, «Late Archaic Polychrome Pottery from Aiani», Hesperia 70, 2001, 183-219.
Ε. Κεφαλίδου, Ασώματα. Ένα αρχαϊκό νεκροταφείο στην Ημαθία (Θεσσαλονίκη 2009).
Ε. Κεφαλίδου, «Πλαστική λήκυθος από τη Μίεζα», στο: Π. Αδάμ-Βελένη – Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήσεσσα. Τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012) 289-297.
Ε. Κεφαλίδου – Δ. Τσιαφάκη (επιμ.), Κεραμέως παίδες. Αντίδωρο στον Καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του (Θεσσαλονίκη 2012).
Α. Κοτταρίδη, «Η νεκρόπολη των Αιγών στα αρχαϊκά χρόνια και οι βασιλικές ταφικές συστάδες», ΑΕΜΘ 20 χρόνια, 143-153.
A. Κοτταρίδη, Αιγές: η βασιλική μητρόπολη των Μακεδόνων. Aigai: the Royal Metropolis of the Macedonians (Αθήνα 2013) http://www.latsis-foundation.org/ell/electronic-library/the-museum-cycle/aiges-i-vasiliki-mitropoli-ton-makedonon

Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, «Ανασκαφικές έρευνες στην αρχαία Τράγιλο. Πρώτες γενικές αρχαιολογικές ιστορικές παρατηρήσεις», στο: Αρχαία Μακεδονία. Ανακοινώσεις κατά το Τρίτο Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 21-25 Σεπτεμβρίου 1977 (Θεσσαλονίκη 1983) 123-146.
Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη – O. Picard (επιμ.), Πόλις και Χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη. Μνήμη Δ. Λαζαρίδη, Πρακτικά Aρχαιολογικού Συνεδρίου, Καβάλα 9-11 Μαΐου 1986, (Θεσσαλονίκη 1990).
C. Koukouli-Chrysanthaki, «Les nécropoles de la Pérée thasienne. Oisymé et Galepsos», στο: A.-M. Guimier-Sorbets – M. B. Hatzopoulos – Y. Morizot (επιμ.), Rois, cités, nécropoles: institutions, rites et monuments en Macédoine, Αctes des colloques de Nanterre, décembre 2002 et d’Athènes, janvier 2004 (Αθήνα – Παρίσι 2006) 169-184.
Κ. Κουσουλάκου – Α. Κουσουλάκου, «Αρχαϊκό ιερό στην Ποτίδαια Χαλκιδικής. Τα αρχαιολογικά δεδομένα και η επεξεργασία τους σε ψηφιακό περιβάλλον», στο: Αρχαία Μακεδονία VII. Η Μακεδονία από την Εποχή του Σιδήρου έως το θάνατο του Φιλίππου Β΄. Ανακοινώσεις στο Έβδομο Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 14-19 Οκτωβρίου 2002 (Θεσσαλονίκη ) 697-714.
Α. Κυριάκου, Η στενόμακρη Τούμπα της Βεργίνας. Ταφικές πρακτικές στη Μακεδονία του 4ου αι. π.Χ. (Θεσσαλονίκη 2008).
Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Κ. Τσάκαλου-Τζαναβάρη (επιμ.), Μνείας Χάριν. Τόμος στη μνήμη της Μαίρης Σιγανίδου (Θεσσαλονίκη 1988).
Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, «Πλαστικά αγγεία από την Πέλλα», στο: Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, Μακεδονικά Παράρτημα 6 (Θεσσαλονίκη 1997) 127-139.
Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – I. Ακαμάτης – A. Χρυσοστόμου – Π. Χρυσοστόμου, Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας. The Archaeological Museum of Pella (Αθήνα 2011) http://www.latsis-foundation.org/ell/electronic-library/the-museum-cycle/to-arxaiologiko-mouseio-pellas
J. J. Maffre, «Deux pélikai attiques à figures rouges trouvées à Thasos», Bulletin de Correspondance Hellénique 96, 1972, 327-361.
J. J. Maffre, «Céramique attique à décor mythologique trouvée à l’Artémision de Thasos», στο: Thasiaca, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément 5 (Παρίσι 1979) 11-74.
J. J. Maffre, «Trente ans de recherches sur la céramique attique trouvée à Thasos par l’École française d’Athènes depuis 1956», ΑΕΜΘ 20 χρόνια, 185-203.
J. J. Maffre, «Coupes attiques à figures rouges trouvées à Thasos», στο: J. H. Oakley – O. Palagia (επιμ.), Athenian Potters and Painters II (Οξφόρδη 2009) 181-191.
E. Manakidou, «Céramiques indigènes de l’époque géométrique et archaïque du site de Karabournaki en Macédoine et leur relation avec les céramiques importées», στο: H. Tréziny (επιμ.), Grecs et indigènes de la Catalogne à la mer Noire, Actes des rencontres du programme européen Ramses2 (2006-2008), Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine du Centre Camille Jullian, BiAMA 3 (Παρίσι 2010) 463-470.
E. Manakidou, «Archaische bemalte Keramik aus Korinth und Athen in Makedonien als Ausdruck lokaler Vorlieben und Bedürfnisse», στο: St. Schmidt – A. Stähli (επιμ.), Vasenbilder im Kulturtransfer. Zirkulation und Rezeption griechischer Keramik im Mittelmeerraum, CVA Deutschland Beiheft 5 (Μόναχο 2012) 93-101.
Ε. Manakidou, «Marché régional, importations et imitations de céramiques corinthiennes et attiques à Karabournaki (Macédoine) à l’époque archaïque», στο: A. Tsingarida – D. Viviers (επιμ.), Pottery Markets in the Ancient Greek World (8th-1st centuries B.C.), Proceedings of the International Symposium held at the Université libre de Bruxelles 19-21 june 2008, Études d’Archéologie 5 (Βρυξέλλες 2013) 175-187.
E. Manakidou, «New Perspectives in the Study of Pottery Assemblages from Settlements and their Cemeteries in Central Macedonia during the Archaic Period», στο: D. Rodriguez-Pérez (επιμ.), Greek Art in Context (Farnham 2015) υπό έκδοση.
E. Manakidou, «Protocorinthian and Corinthian Ceramic Imports in Macedonia: Different people, different tastes?», στο: S. Gimatzidis – M. Pieniazek – S. Votruba (επιμ.), Archaeology across Past and Present Borders. Fragmentation, Transformation and Connectivity in the North Aegean and the Balkans during the Late Bronze and Early Iron Age (Βιέννη 2015) υπό έκδοση.
W. Mayr, «Attischer Einfluß in der früheisenzeitlichen Keramik Makedoniens», Österreichische Jahreshefte 62, 1993, Beiblatt, 1-12.
McPhee, «Some Red-Figure Vase-Painters of the Chalcidice», Annual of the British School at Athens 76, 1981, 297-308.
Β. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου, «Νέα ευρήματα από την νεκρόπολη της αρχαίας Αφύτιος», Αρχαιολογικόν Δελτίον, Μελέται 34, 1979, 70-84.
Σ. Μοσχονησιώτη, «Εγχώρια διακοσμημένη κεραμική από το νεκροταφείο της αρχαίας Μένδης στη Χαλκιδική», στο: Ν. Χ. Σταμπολίδης – Α. Γιαννικουρή (επιμ.), Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου, Ρόδος 1-4 Νοεμβρίου 2002 (Αθήνα 2004) 277-293.
Σ. Μοσχονησιώτη, «Επείσακτη κεραμική στο παράλιο νεκροταφείο της Μένδης», στο: Π. Αδάμ-Βελένη – Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήσεσσα. Τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012) 201-209.
Μ. Μπέσιος, Πιερίδων Στέφανος. Πύδνα, Μεθώνη και οι αρχαιότητες της βόρειας Πιερίας (Κατερίνη 2010).
M. Μπέσιος – I. Tζιφόπουλος – A. Κοτσώνας, Μεθώνη Πιερίας Ι: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από το «Υπόγειο» της Μεθώνης Πιερίας στη Μακεδονία (Θεσσαλονίκη 2012).
A. Μπιλούκα – I. Γραικός, «Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής: η πρόσφατη σωστική ανασκαφική έρευνα (1999-2005) στην Ερετριακή αποικία των Δικαιοπολιτών στον Θερμαϊκό Κόλπο», ΑΕΜΘ 20 χρόνια, 239-248.
Οι Αρχαιολόγοι μιλούν για τη Βόρεια Πιερία, Πρακτικά Ημερίδων: Αύγουστος 2011 – Λουλουδιές Κίτρους Πιερίας, Αύγουστος 2012 – Αρχαία Πύδνα Πιερίας, Οργανισμός Φεστιβάλ Ολύμπου (Κατερίνη 2012).
Α. Παντή, Τοπική κεραμική από τη Χαλκιδική και το μυχό του Θερμαϊκού κόλπου (Άκανθος – Καραμπουρνάκι – Σίνδος) (Θεσσαλονίκη 2006).
Α. Παντή, «Λαξευτές κατασκευές από τις ανασκαφές της ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ στο Καραμπουρνάκι», ΑΕΜΘ 20 χρόνια, 273-284.
Α. Παντή, «Υδρίες με γραπτή διακόσμηση στον βορειοελλαδικό χώρο», στο: Π. Αδάμ-Βελένη – Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήσεσσα. Τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012) 191-199.
J. K. Papadopoulos, «An Early Iron Age Potters’ Kiln at Torone», Mediterranean Archaeology 2, 1989, 9-42.
J. K. Papadopoulos, «Euboians in Macedonia? A Closer Look», Oxford Journal of Archaeology 15, 1996, 151-181.
J. K. Papadopoulos, «Phantom Euboians», Journal of Mediterra¬nean Archaeology 10, 1997 191-219.
J. K. Papadopoulos, The Εarly Iron Age Cemetery at Torone. Excavations conducted by the Australian Archaeological Institute at Athens in collaboration with the Athens Archaeological Society (Los Angeles 2005).
S. Paspalas, The Late Archaic and Early Classic Pottery of the Chalkidike in its wider Aegean Context (αδημ. διδακτορ. διατριβή, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης 1995).
Ε. Πουλάκη, Χĩα & ’Ανθεμούσια. Ιστορία – Αρχαιολογία (Κατερίνη 2001).
D. M. Robinson, Excavations at Olynthus V. Mosaics, Vases and Lamps of Olynthus found in 1928 and 1931 (Βαλτιμόρη 1933).
D. M. Robinson, Excavations at Olynthus XI. Necrolynthia (Βαλτιμόρη 1942).
D. M. Robinson, Excavations at Olynthus III. Vases found in 1934 and 1938 (Βαλτιμόρη 1950).
Κ. Romiopoulou, «Some Pottery of the Early Iron Age from Western Macedonia», Annual of the British School at Athens 66, 1971, 353-361.
Κ. Ρωμιοπούλου, «Αττικός αμφιπρόσωπος κάνθαρος από τάφο της αρχαίας Ακάνθου», στο: Σ. Δρούγου – Χ. Σαατσόγλου-Παλιαδέλη – Μ. Τιβέριος (επιμ.), Αμητός. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο, τόμ. Β (Θεσσαλονίκη 1987) 723-732.
Κ. Ρωμιοπούλου – Ι. Τουράτσογλου, Μίεζα. Νεκροταφείο υστεροαρχαϊκών-πρώιμων ελληνιστικών χρόνων (Αθήνα 2002).
F. Salviat – N. Weill, «Un plat du VIIe siècle à Thasos. Bellérophon et la Chimère», Bulletin de Correspondance Hellénique 84, 1960, 347-386.
V. Saripanidi, Corpus Vasorum Antiquorum Greece 13: Thessaloniki, Aristotle University, Cast Museum (Aθήνα 2012).
Β. Σαριπανίδη, «Η κεραμική», στο: Α. Δεσποίνη (επιμ.), Σίνδος. Το αρχαϊκό-κλασικό νεκροταφείο (Θεσσαλονίκη, υπό έκδοση).
Κ. Σισμανίδης, «Το αρχαϊκό νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής Θεσσαλονίκης. Πρώτη παρουσίαση και πρώτες εκτιμήσεις», στο: Σ. Δρούγου – Χ. Σαατσόγλου-Παλιαδέλη – Μ. Τιβέριος (επιμ.), Αμητός. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο, τόμ. Β (Θεσσαλονίκη 1987) 787-803.
K. Sismanidis, Corpus Vasorum Antiquorum Greece 5: Thessaloniki Archaeological Museum (Αθήνα 1998).
Ε. Σκαρλατίδου, «Ένας νέος κιονωτός κρατήρας του Λυδού από τη Μακεδονία», Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών ΧΧΙΙΙ-ΧΧVΙΙΙ, 1990-1995, 175-198.
Ε. Σκαρλατίδου, «Ένας νέος κρατήρας του Λυδού από το νεκροταφείο στη Θέρμη (Σέδες) Θεσσαλονίκης. Το εμπόριο και η παραγωγή των αγγείων του αττικού αγγειογράφου και του εργαστηρίου του στη Μακεδονία», στο: Αρχαία Μακεδονία VI. Ανακοινώσεις κατά το Έκτο Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 15-19 Οκτωβρίου 1996 (Θεσσαλονίκη 1999) 1031-1045.
E. Skarlatidou, «Una tomba arcaica in Macedonia. Nuovi dati per un riesame della cronologia della ceramica corinzia», Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente 80, 2002, 281-307.
Ε. Σκαρλατίδου, Θέρμη. Το αρχαίο νεκροταφείο κάτω από τη σύγχρονη πόλη (Θεσσαλονίκη 2007).
Ε. Σκαρλατίδου, «Το νεκροταφείο της Θέρμης (πρώην Σέδες) Θεσσαλονίκης. 20 χρόνια έρευνας», ΑΕΜΘ 20 χρόνια, 329-343.
Κ. Σουέρεφ, «Σουρωτή Νομού Θεσσαλονίκης. Ανασκαφές στο αρχαίο νεκροταφείο», ΑΕΜΘ 20 χρόνια, 356-368.
K. Τζαναβάρη – K. Φίλης, «Η Λητή από την προϊστορία μέχρι την ύστερη αρχαιότητα», ΑΕΜΘ 20 χρόνια, 369-384.
Μ. Τιβέριος, «Ανασκαφή ενός νεκροταφείου του 5ου αι. π.Χ. στην αρχαία Άργιλο», Αρχαιολογικόν Δελτίον, Α΄ Μελέτες, 39, 1984, 1-47.
M. Tiverios, «Archaische Keramik aus Sindos», Μακεδονικά 25, 1985-1986, 70-85.
Μ. Τιβέριος, Προβλήματα της μελανόμορφης αττικής κεραμικής (Θεσσαλονίκη 21988).
Μ. Τιβέριος, «Όστρακα από τη Σάνη της Παλλήνης. Παρατηρήσεις στο εμπόριο των ελληνικών αγγείων και στον αποικισμό της Χαλκιδικής», Εγνατία 1, 1989, 31-64.
Μ. Τιβέριος, «Παναθηναϊκοί αμφορείς από την Πέλλα», Αρχαιολογική Εφημερίς 130, 1991, 15-44.
Μ. Τιβέριος, «Εισαγμένη κεραμική από τη Διπλή Τράπεζα της Αγχιάλου κοντά στη σημερινή Σίνδο», Παρνασσός 35, 1993, 553-560.
Μ. Τιβέριος, Μακεδόνες και Παναθήναια (Αθήνα 2000).
M. Τιβέριος – Π. Νίγδελης – Π. Αδάμ-Βελένη (επιμ.), Θρεπτήρια: Μελέτες για την αρχαία Μακεδονία / Threpteria: Studies on Ancient Macedonia (Θεσσαλονίκη 2012).
Μ. Τιβέριος – B. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου – E. Μανακίδου – A. Αρβανιτάκη (επιμ.), Η κεραμική της Αρχαϊκής εποχής στο βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του (700-480 π.Χ.), Πρακτικά Αρχαιολογικής Συνάντησης, Θεσσαλονίκη 19-22 Μαΐου 2011, Δημοσιεύματα Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών αρ. 11 / Archaic Pottery of the Northern Aegean and its Periphery (700-480 BC), Proceedings of the Archaeological Meeting, Thessaloniki 19-22 May 2011 (Θεσσαλονίκη 2012).
Ε. Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου, «Από την επείσακτη κεραμική της αρχαϊκής Ακάνθου», στο: Αρχαία Μακεδονία VI. Ανακοινώσεις κατά το Έκτο Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 15-19 Οκτωβρίου 1996 (Θεσσαλονίκη 1999) 1197-1217.
Ε. Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου, «Λήκυθος τεχνικής Six από την Άκανθο», στο: Π. Αδάμ-Βελένη – Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήσεσσα. Τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012) 245-254.
Χ. Τσούγγαρης, «Κανθαροειδείς κοτύλες και εξάλειπτρα από το αρχαίο νεκροταφείο Θέρμης νομού Θεσσαλονίκης. Συμβολή στη μελέτη της γκρίζας αρχαϊκής κεραμικής του Θερμαϊκού κόλπου», Μακεδονικά 35, 2005-2006, 1-38.
Ο. Tudor-Jones, «Chalkidic Painted Ware. Three Stamnoid Kraters from Torone», Αρχαιολογική Εφημερίς 129, 1990, 177-189.
Κ. Φίλης, «Εμπορικοί αμφορείς από εργαστήρια του Βόρειου Αιγαίου στο νεκροταφείο της Ακάνθου», στο: Π. Αδάμ-Βελένη – Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήσεσσα. Τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012) 219-225.
Κ. Χαβέλα, «Τεφρόχρωμη τροχήλατη κεραμική της Εποχής του Σιδήρου», στο: Ν. Χ. Σταμπολίδης – Α. Γιαννικουρή (επιμ.), Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου, Ρόδος 1-4 Νοεμβρίου 2002 (Αθήνα 2004) 329-339.
Π. Χρυσοστόμου – Ι. Ασλάνης – Α. Χρυσοστόμου, Αγροσυκιά: ένας οικισμός των προïστορικών και ιστορικών χρόνων (Bέροια 2007).
Α. Χρυσοστόμου – Π. Χρυσοστόμου, «Τα νεκροταφεία του αρχαίου οικισμού στο Αρχοντικό Πέλλας», ΑΕΜΘ 20 χρόνια, 477-490.
Α. Χρυσοστόμου (επιμ.), Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης-Φλώρινας. Σωστικές ανασκαφές κατά το 2006-2008 στο τμήμα Νέας Χαλκηδόνας-Έδεσσας (Θεσσαλονίκη 2008).
Α. Χρυσοστόμου, Νέοι θησαυροί της Εδεσσαïκής γης. Από την έρευνα του νότιου νεκροταφείου της κάτω πόλης της αρχαίας Έδεσσας (Έδεσσα 2013).
Ι. Vocotopoulou, «Polychrono. A New Archaeological Site in the Chalkidike», στο: J.-P. Descoeudres (επιμ.), ΕΥΜΟΥΣΙΑ. Ceramic and Iconographic Studies in Honour of Alexander Cambitoglou (Sydney 1990) 79-86.
Ι. Vocotopoulou, «Sites and Sanctuaries of the Archaic Period in Chalkidike», Annual of the British School at Athens 91, 1996, 319-328.
I. Vokotopoulou, «Anciennes nécropoles de la Chalcidique », στο: J. de La Genière (επιμ.), Nécropoles et sociétés antiques (Grèce, Italie, Languedoc), Αctes du Colloque international du Centre de Recherches Archéologiques de l’Université de Lille III, Lille 2-3 Décembre 1991 (Νάπολη 1994) 79-98.
N. Weill, «Céramique thasienne à figures noires», Bulletin de Correspondance Hellénique 83, 1959, 430-454.

 

Γενική βιβλιογραφία για την αρχαία Μακεδονία (αλφαβητικά) 

Π. Αδάμ-Βελένη, Μακεδονία – Θεσσαλονίκη μέσα από τις εκθέσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου (Αθήνα 2009).
Π. Αδάμ-Βελένη – Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 20 χρόνια. Επετειακός τόμος (Θεσσαλονίκη 2009).
Ι. Βοκοτοπούλου, Θεσσαλονίκη, από τα προϊστορικά μέχρι τα χριστιανικά χρόνια (Αθήνα 1986).
Ι. Βοκοτοπούλου, Οδηγός Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (Αθήνα 1996).
S. Descamps-Lequime (επιμ.), Au royaume d’Alexandre le Grand. La Macédoine antique, Κατάλογος έκθεσης στο Μουσείο του Λούβρου (Παρίσι 2011).
Σ. Κόρτη-Κόντη, Η «ανατολίζουσα» Μακεδονία (Θεσσαλονίκη 2001).
R. J. Lane Fox (επιμ.), Brill’s Companion to Ancient Macedon: Studies in the Archaeology and History of Macedon, 650 BC-300 AD (Leiden – Βοστώνη 2011).
F. Papazoglou, Les villes de Macédoine à l’époque romaine, Bulletin de Correspondance Hellénique, Supplément 16, 1988, 185 κ.ε. (Μυγδονία), 415 κ.ε. (Κρουσίς).
Κ. Ρωμαίος, «Ποῦ ἔκειτο ἡ ἀρχαία Θέρμη», Μακεδονικά 1, 1940, 1-7.
Α. Τσακτσίρα – Κ. Παπανθίμου – Γ. Μάντζιου – Ν. Καλογήρου, Θεσσαλονίκη. Η πόλη και τα μνημεία της (Θεσσαλονίκη 2003).
Ε. Πουλάκη-Παντερμαλή, Μακεδονικός Όλυμπος. Μύθος, ιστορία, αρχαιολογία (Θεσσαλονίκη 2013).
Κ. Σουέρεφ, Τοπογραφικά και αρχαιολογικά Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη 2011).
Μ. Α. Τιβέριος, «Οι ιστορικοί χρόνοι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πριν από την ίδρυσή της», στο: Ι. Χασιώτης (επιμ.), Tοῖς αγαθοῖς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη. Ιστορία και πολιτισμός (Θεσσαλονίκη 1997) 78-87.
M. Tiverios, «Greek Colonisation of the Northern Aegean», στο: G. R. Tsetskhladze (επιμ.), Greek Colonisation. An Account of Greek Colonies and other Settlements Overseas, τόμ. 2 (Leiden-Βοστώνη 2008) 1-154.
M. Τιβέριος – Π. Νίγδελης – Π. Αδάμ-Βελένη (επιμ.), Θρεπτήρια: Μελέτες για την αρχαία Μακεδονία. Threpteria: Studies on Ancient Macedonia (Θεσσαλονίκη 2012).
Ντ. Χριστιανόπουλος, Η αρχαία Θέρμη και η ίδρυση της Θεσσαλονίκης 1000-315 π.Χ. (Θεσσαλονίκη 1991).

 

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΟ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ
Α. Δάφφα-Νικονάνου, στο: Κέρνος. Τιμητική προσφορά στον καθηγητή Γ. Μπακαλάκη (Θεσσαλονίκη 1972) 19 κ.ε. (ερυθρόμορφος σκύφος στο Μουσείο Εκμαγείων).
K. Filis, Eirene 50, 2014, 233-265 (εμπορικοί αμφορείς από υπόσκαπτο της τομής 27-89δ).
E. Manakidou, στο: Β. Schmalz – M. Söldner (επιμ.), Griechische Keramik im kulturellen Kontext. Akten des Internationalen Vasen-Symposions in Kiel vom 24. bis 28.9.2001 veranstaltet durch das Archäologische Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Münster 2003) 193-196.
Ε. Manakidou, Athenische Mitteilungen 120, 2005, 71-83 (κορινθιακός κιονωτός κρατήρας με θεϊκή πομπή)
E. Manakidou στο: H. Tréziny (επιμ.), Grecs et indigènes de la Catalogne à la Mer Noire. Actes des rencontres du programme européen Ramses2 2006-2008, ΒiAMA Centre Camille Jullian 3 (Παρίσι 2010) 463-470 (διάφορες τοπικές κεραμικές κατηγορίες).
Ε. Μανακίδου, στο: Σ. Πινγιάτογλου – Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου (επιμ.), Νάματα. Τιμητικός Τόμος για τον καθηγητή Δημήτριο Παντερμαλή (Θεσσαλονίκη 2011) 277-288 (κρατήρας με παράσταση κυνηγιού ελαφιών και η απεικόνιση του θέματος στην πρώιμη αρχαϊκή τέχνη).
E. Manakidou, στο: A. Tsingarida – D. Viviers (επιμ.), Pottery Markets in the Ancient Greek World (8th-1st centuries B.C Proceedings of the International Symposium held at the Université libre de Bruxelles 19-21 june 2008 (Βρυξέλλες 2013) 175-187 (εισαγωγές και μιμήσεις κορινθιακών και αττικών μελανόμορφων αγγείων).
E. Manakidou, στο: P. Badenas de la Peña – P. Cabrera Bonet – M. Moreno Conde – A. Ruiz Rodrígez – Carmen Sánchez Fernández – T. Tortosa Rocamora (επιμ.), Homenaje a Ricardo Olmos. Per speculum in aenigmate, Miradas sobre la Antigüedad (Μαδρίτη 2014) 116-121 (μαγειρικά αγγεία και άλλα σκεύη παρασκευής τροφής).
Μ. Τιβέριος, AEMΘ 1, 1987, 247 κε. (κεραμική διαφόρων προελεύσεων στον οικισμό).
Μ. Τιβέριος, στο: Π. Αδάμ-Βελένη (επιμ.), Μύρτος. Μελέτες στη μνήμη της Ιουλίας Βοκοτοπούλου (Θεσσαλονίκη 2000) 519-527 (ενεπίγραφη λαβή αμφορέα SOS και αθηναϊκό λάδι στο μυχό του Θερμαϊκού).
Μ. Τιβέριος, στο: Ν. Σταμπολίδης – Α. Γιαννικουρή (επιμ.), Το Αιγαίο στην πρώιμη εποχή του Σιδήρου. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ρόδος, 1-4 Νοεμβρίου 2002 (Αθήνα 2004) 295-307 (πανεπιστ. ανασκαφές στο Καραμπουρνάκι και η παρουσία Φοινίκων στο Βόρειο Αιγαίο).
Μ. Tiverios – Ε. Μanakidou – D. Τsiafakis – S. Valamoti – Τ. Theodoropοulou – Ε. Gatzogia στο: S. Voutsaki (επιμ.), Subsistence, Economy and Society in the Greek World. Improving the integration of archaeology and science (Leuven 2013) 205-214 (κεραμικά και οργανικά κατάλοιπα από ένα μαγειρικό λάκκο, ανασκαφή 2009).
D. Tsiafakis, στο: F. Krinzinger (επιμ.), Akten des Symposions «Die Ägäis und das westliche Mittelmeer. Beziehungen und Wechselwirkungen 8 bis 5. Jh. v. Chr.», Wien 24 bis 27. März 1999 (Βιέννη 2000) 417-423 (κεραμική Ανατολικής Ελλάδας).
D. Tsiafakis – E. Manakidou – A. Sakalis – N. Tsirliganis, στο: Proceedings of the XVII International Congress of Classical Archaeology: Meetings between cultures in the Ancient Mediterranean, Roma 22-26 September 2008, Bolletino di Archeologia on Line, Volume Speciale 2010, 143-152 (κορινθιακού τύπου κεραμική και αναλύσεις πηλού).
Δ. Τσιαφάκη, στο: Ε. Κεφαλίδου – Δ. Τσιαφάκη (επιμ.), Κεραμέως παίδες, Αντίδωρο στον καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του (Θεσσαλονίκη 2012) 153-161 (καρποδόχη Ανατολικής Ελλάδας).
Δ. Τσιαφάκη, στο: Μ. Τιβέριος – Β. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου – Ε. Μανακίδου – Ά. Αρβανιτάκη (επιμ.), Η κεραμική της αρχαϊκής εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του (700-480 π.Χ.) (Θεσσαλονίκη 2012) 227-238 (κεραμική Ανατολικής Ελλάδας).
Δ. Τσιαφάκη – Ε. Μανακίδου στο: Π. Αδάμ-Βελένη – Ε. Κεφαλίδου – Δ. Τσιαφάκη (επιμ.), Κεραμικά εργαστήρια στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (8ος-αρχές 5ου αι. π.Χ.) (Θεσσαλονίκη 2013) 73-88 (τοπικό εργαστήριο «ωοκέλυφης» κεραμικής)
Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη κ.ά., ΑΕΜΘ 20, 2006 (2008) 271-297.
Κ. Φίλης, στο: E. Κεφαλίδου – Δ. Τσιαφάκη (επιμ.), Κεραμέως παίδες, Αντίδωρο στον καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του (Θεσσαλονίκη 2012) 309-320 (εισηγμένοι εμπορικοί αμφορείς στο Καραμπουρνάκι).
Ν. Χατζής, Εγνατία 14, 2010, 155-192 (γεωμετρική κεραμική από αδιατάρακτα στρώματα).
Ν. Χατζής, στο: E. Κεφαλίδου – Δ. Τσιαφάκη (επιμ.), Κεραμέως παίδες, Αντίδωρο στον καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του (Θεσσαλονίκη 2012) 239-246 (γεωμετρική κεραμική).
Ph. Zaphiropoulou, Bulletin Correspondance Hellénique 94, 1970, 361 κ.ε. (μελανόμορφα αττικά αγγεία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης)